แบบฟอร์ม

  ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
       
  1 ใบรายงานอุบัติการณ์
       
  2 ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
       
  3 แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank
       
  4 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
       
  5 แบบฟอร์มการส่งข้อมูลบันทึกในเว็บไซต์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
       
  6 ใบขอให้เจ้าหน้าที่อยู่เวร/ตรวจเวรในวันหยุดราชการแทน
       
  7 ใบขออนุญาติยืมอุปกรณ์สำนักงาน
       
  8 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจ
       
  9 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
       
  10 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
       
  11 แบบใบลาพักผ่อน
       
  12 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
       
  13 ใบเบิกหรือใบส่งคืน
       
  14 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
       
  15 แบบขอยกเลิกวันลา/เปลี่ยนวันลา