ตัวชี้วัดหน่วยงาน

แบบฟอร์ม 2-3

 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561

 (2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)

เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)

ตัวชี้วัด

(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย

 

(8)

ผู้รับผิดชอบ (หน่วยดำเนินการ)

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ปี

2560

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

และจิตเวช  

1. หน่วยบริการสุขภาพจัดบริการสุขภาพจิต  และจิตเวชให้ได้มาตรฐาน

 

 

 

P

 

 

 

 

 

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน

ร้อยละ

-

70

72

  74

 76

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหายทุเลา (full remission)

ร้อยละ

-

60

62

64

66

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

2. บุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการพัฒนาในการขับเคลื่อนศักยภาพดำเนินงานจิตเวชยา/ สารเสพติด

 

P

 

 

 

 

 

2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ

ระดับ

5

(5)

5

5

5

5

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 

 

2.2 จำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด (ยาเสพติด)

 

 

แห่ง

3

(4)

13

16

16

16

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

กรมสุขภาพจิต

(ศอ.ปส.สจ)

 


 (2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)

เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)

ตัวชี้วัด

(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย

 

(8)

ผู้รับผิดชอบ (หน่วยดำเนินการ)

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ปี

2560

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

และจิตเวช (ต่อ)

3. หน่วยบริการสุขภาพ มีบริการวิกฤตสุขภาพจิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

P

 

 

3.1 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

ร้อยละ

-

70

75

80

85

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 

4. หน่วยงานจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีบริการจิตเวชเฉพาะทางที่มีคุณภาพ

 

P

 

 

4.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ร้อยละ

-

55

60

65

70

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 

4.2 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำภายใน 1 ปี

ร้อยละ

-

 

96

 

97

98

99

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 

5. หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพมีบริการสุขภาพจิต   และจิตเวชที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

 

 

P

 

 

5.1 ร้อยละของสถานบริการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขมีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1 ทุกด้าน

- รพศ/รพท.(A และ S ไม่รวม M1)

-รพช.(M1-F3)

ร้อยละ

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

30

 

15

 

 

 

 

 

40

 

20

 

 

 

 

 

50

 

25

 

 

 

 

 

60

 

30

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 

5.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉินปลอดภัย ไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่ทำร้ายผู้อื่น ภายใน 1 ปี

ร้อยละ

-

70

75

80

85

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

 


 (2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)

เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)

ตัวชี้วัด

(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย

(8)

ผู้รับผิดชอบ (หน่วยดำเนินการ)

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ปี

2560

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

และจิตเวช (ต่อ)

6. มีระบบบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพ    ผู้มีปัญหาจิตเวช ยา /  สารเสพติด

 

 

P

 

6.1 ระดับความสำเร็จใน

การบริหารจัดการและสนับสนุนการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดสุราและยาเสพติดมีที่มีอาการทางจิตเวช

ระดับ

5

(5)

5

5

5

5

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

กรมสุขภาพจิต

(ศอ.ปส.สจ)

 

 

7. มีระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาจิตเวชยา/สารเสพติดตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

 

 

P

 

7.1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายการบำบัดรักษา (3 month Remission Rate)

ร้อยละ

94

(96.80)

95

96

97

98

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการสุขภาพจิต

และจิตเวช

8. นวัตกรรม/องค์ความรู้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ของประเทศ

 

P

 

 

 

 

8.1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ

เรื่อง

 

 

 

 

2

(2)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

    2

 

 

 

   

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

 

(2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)

เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)

ตัวชี้วัด

(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย

(8)

ผู้รับผิดชอบ (หน่วยดำเนินการ)

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ปี

2560

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและ

จิตเวช (ต่อ)

 

 

 

 

 

 

8.2 ร้อยละของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน    ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา     และนำไปใช้ประโยชน์    (ร้อยละ 50

- ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัยพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน**

คะแนน

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

85

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

9. คลังความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชนได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

P

 

 

 

9.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคลังความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน

ระดับ

5

(5)

5

5

5

5

10. ระบบบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยของกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐาน

 

P

 

 

10.1 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการได้ตามแผน

ร้อยละ

90

(100)

90

90

90

90

10.2 จำนวนงานวิจัย        ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ/

ต่างประเทศ

เรื่อง

5

(19)

 

 

-

7

 

 

7

9

 

 

9

11

 

 

11

13

 

 

13

  

 (2)

ประเด็นยุทธศาสตร์

(3)

เป้าประสงค์

(4) มิติของเป้าประสงค์

(5)

ตัวชี้วัด

(6)

หน่วยนับ

(7) ค่าเป้าหมาย

 

(8)

ผู้รับผิดชอบ (หน่วยดำเนินการ)

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ปี

2560

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี

2564

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและ

จิตเวช (ต่อ)

10. ระบบบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยของกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐาน (ต่อ)

 

P

 

 

 

10.3 จำนวนงานวิจัย/องค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ถูกนำไปใช้ประโยชน์

(เป้าหมายสะสม)

เรื่อง

1

(17)

 

3

5

7

9

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

11. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ

 

 

P

 

11.1 จำนวนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ    ครบวงจร (เป้าหมายสะสม)

แห่ง

9

(13)

12

14

16

19

12. ระบบบริหารจัดการด้านความเป็นเลิศของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตในประเด็นเฉพาะทางสุขภาพจิต และจิตเวชมีประสิทธิภาพ

 

 

P

 

12.1 จำนวนหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ

(เป้าหมายสะสม)

แห่ง

 

 

-

 

 

 

8

 

 

 

-

 

 

 

 

9

 

 

 

 

     10

 

 

 

 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิต

และจิตเวช

 

13. มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต

P

 

 

 

 

13.1 ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลการแพทย์และสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต

ระดับ

-

5

5

5

5

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิต   

และจิตเวช (ต่อ)       

14. มีการสำรวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับพื้นที่/ประเทศ

 

P

 

 

 

14.1 จำนวนสหวิชาชีพทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ร่วมดำเนินงานระบาดวิทยาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

 

คน

-

85

85

100

115

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต

14.2 จำนวนผลงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต

ที่นำไปใช้ในช่องทางต่างๆ  ได้แก่ เผยแพร่เป็นเอกสาร ไฟล์อิเลกทรอนิกส์        และผ่านบุคคล

 

เรื่อง

4

(4)

5

5

6

6

15. มีฐานข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต     และจิตเวชใระดับประเทศที่มีคุณภาพ

 

P

 

 

 

15.1 จำนวนฐานข้อมูล      ที่สำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ฐานข้อมูล

1

(1)

2

2

2

2

กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

15.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำคัญในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

 

 

 

ระดับ

 

5

(5)

5

5

5

5

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (OG) และยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

16. หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการความรู้

P

 

 

 

 

16.1 ระดับความสำเร็จของสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีการดำเนินการจัดการความรู้  

ระดับ

-

 

5

5

5

5

กลุ่มพัฒนาวิชาการ+คณะทำงาน KM/LO

17. ระบบบริหารจัดการองค์กรมีคุณภาพ

 

P

 

 

 

17.1 ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) **

ร้อยละ

-

 

70

70

70

70

คณะทำงาน

PMQA

17.2 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น **

คะแนน

-

>80

>80

>80

>80

คณะทำงาน HR+อำนวยการ

17.3 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต **

คะแนน

-

≥0

≥0

≥0

≥0

กลุ่มอำนวยการและคณะทำงานประหยัดฯ

17.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน **

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ

 

 

 

 

98

(4.9717)

 

88

   

 

 

    55/99

 

 

43/88

 

 

 

55/99

 

 

43/88

 

 

 

55/99

 

 

43/88

 

 

 

55/99

 

 

43/88

กลุ่มอำนวยการ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (OG) และยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

 

18. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

 

 

P

 

 

18.1 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมวิชาการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครั้ง

-

3

3

3

3

กลุ่มพัฒนาวิชาการ / คณะทำงาน KM / LO

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4

19. มีระบบบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

 

 

 

 

P

 

 

19.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายวิชาชีพ/ตำแหน่งหน้าที่

 

ร้อยละ

85

(5)

86

86

87

87

คณะทำงาน HR

19.2 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) **

คะแนน

-

 

60

60

60

60

กลุ่มอำนวยการ

 

หมายเหตุ:  1. กรณีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์หนึ่ง ส่งผลต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์อื่นๆด้วย  ให้หน่วยงานระบุซ้ำได้ โดยใส่เครื่องหมายดอกจัน 1 ดอก (*) ไว้ท้ายเป้าประสงค์นั้นๆ

               2. ตัวชี้วัดที่มาจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในปี 2561 ให้ทำเครื่องหมายดอกจัน 2 ดอก (**)  ไว้ท้ายชื่อตัวชี้วัดนั้นๆ ด้วย