ทำเนียบบุคลากรผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการระดับสูง)

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
1) นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
2) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพยท์วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์

รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1) นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี (นักจิตวิทยาคลินิกเขี่ยวชาญ) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช
2) แพทย์หญิงวิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสารบรรณ/ธุรการ งานบริหารบุคคล แผนงาน/งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารโครงการ/ประชุม งานเลขานุการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์. 0-2590-8413,0-2590-8185,0-2590-8220
นางณฐิณี พลถาวร
หัวหน้ากลุ่ม (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
นางสาวสนั่น มั่นนุช
(เจ้าพนักงานธุรการ ชง.)
นางสาววราภรณ์ อุทธารนิช
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
นางสาวสายฝน อู่เงิน
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
นางสาวสุวิมล อู่เงิน
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
นายณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวเปมิกา ติงสมบัติยุทธ์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวทิพย์ภาภร พงศ์สุภา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสุพรรณี อินดี
(พนักงานธุรการ พรก.)
นายณรงค์ชัย แซ่หยง
(พนักงานบริการ พรก.) ขับรถ
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริการจิตเวช
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานพัฒนาขับเคลื่อนระบบบริการจิตเวช, SMI-V, SSS เป็นต้น
โทรศัพท์. 0-2590-8229,0-2590-8580
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
หัวหน้ากลุ่ม (นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ)
นางสาวอุษา ลิ่มซิ้ว
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
(นักสังคมสงเคราะห์ ชพ.)
นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
(นักสังคมสงเคราะห์ ชก.)
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นายวีร์ เมฆวิลัย
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
(นักสังคมสังเคราะห์ ปก.)
นางสาวชุรีภรณ์ เสียงล้ำ
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล
(นักวิชาการสาธารณสุข ปก.)
ว่าที่ ร.อ.กฤตเมธ ตุ้มฉาย
(นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พรก.)
นางสาวนารีรัตน์ พิศหนองแวง
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นายวีระยุทธ มายุศิริ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)
นางสาวณิชาภา รัตนจันทร์
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
กลุ่มพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานศูนย์ความเป็นเลิศตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (EC) งานระบบวิจัย งานคลังความรู้กรมสุขภาพจิต และงานห้องสมุด
โทรศัพท์. 0-2590-8226, 0-2590-8090
แพทย์หญิงวิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
หัวหน้ากลุ่ม (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
นางสาวสิริกุล จุลคีรี
(นักจิตวิทยาคลินิก ชพ.)
นางธัญลักษณ์ แก้วเมือง
(นักกิจกรรมบำบัด ชพ.)
นายอภิชา ฤธาทิพย์
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
นางฌานิตา ดำเขียว
(บรรณารักษ์ ปก.)
นางสาวภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
(นักจิตวิทยาคลินิก ปก.)
นางฐิติญา จันทพรม
(บรรณารักษ์ ปก.)
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสิรามล หฤทัย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวพูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวปวราย์ ต้นทารส
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวศิริรัตน์ มาเนียม
(เจ้าพนักงานธุรการ พรก.) ห้องสมุด
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกรมสุขภาพจิตและระดับกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์. 0-2590-8047
นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
หัวหน้าศูนย์ (ผู้อำนวยการระดับสูง)
นางกฤษณา จันทร์ตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางวีณา บุญแสง
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นายวิศิษย์ศักดิ์ ทวีวัฒนปรีชา
(พยาบาลวิชาชีพ ชก.)
นางสาวธันยพร เสรีลัดดานนท์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวอุษา เขตรเขื่อน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวศรีแพร หนูแก้ว
(นักวิชาการสถิติ พรก.)
นางสาวพนิดา สีนาเวช
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
ศูนย์ฝึกอบรมแะสนับสนุนวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานฝึกอบรมและสนับสนุนวิชาการ การจัดการความรู้ และงานวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์. 0-2590-8238
นางสาวสมพร อินทร์แก้ว
หัวหน้าศูนย์ (นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ)
นางสาวราณี ฉายินทุ
(นักสังคมสงเคราะห์ ชช.)
นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
(นักวิชาการสาธารณสุข ชพ.)
นางสุภาวดี นวลมณี
(นักจิตวิทยาคลินิก พรก.)
นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นายวรวุฒิ เลิศเชาวนะ
(พยาบาลวิชาชีพ ชก.)
นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวศรัณยพิชญ์ ปาประลิต
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางจุฑามาส ชื่นตา
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสุดาวัลย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
(นักจัดงานทั่วไป พรก.)