วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ


พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง จิตเวชยา/สารเสพติด วิกฤตสุขภาพจิต และศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศ
  3. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช
  5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล